موضوع خواب عمیق مبحثی است که قرن ها روی آن صحبت شده و میتوان گفت همواره دغدغه بزرگی برای انسانها بوده . بعد از کارهای سخت روزانه بدن نیاز به خواب و استراحت عمیق دارد. یکی از عواملی که بر روی خواب عمیق تاثیر گذار…